Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

Antonissen Development Group hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met deze Privacyverklaring wil Antonissen Development Group je wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Antonissen Development Group. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Antonissen Development Group.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.antonissen.com is een initiatief van: Antonissen Development Group BVBA (Hierna: “Antonissen Development Group”) Napelsstraat 8 2000 Antwerpen België Btw-nummer: BE 0811.624.338 E-mail: info@antonissen.com Telefoon: 03 808 43 84

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Antonissen Development Group verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Antonissen Development Group:

 • Identificatiegegevens

 • Financiële bijzonderheden

 • Leefgewoonten

 • Samenstelling van het gezin

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Antonissen Development Group verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate je intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Je toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor je, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van Antonissen Development Group worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Antonissen Development Group bezoekt verklaar je zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Antonissen Development Group en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Antonissen Development Group zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Antonissen Development Group. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Antonissen Development Group heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Active Campaign

Wij kunnen jouw gegevens overdragen naar ActiveCampaign, wat de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. ActiveCampaign is geregistreerd op de Amerikaanse Privacy Shield list en hanteert dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa. Meer informatie betreffende Active Campaign en GDPR: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

Facebook

Wij kunnen jouw gegevens delen met Facebook om te adverteren. Hierbij kunnen we lijsten van e-mailadressen uploaden zodat we bestaande contacten via het Facebook platform gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. Facebook kan je aan de hand van jouw gegevens Facebook-producten aanbieden, alsook meer inzicht krijgen in jouw andere gegevens, waaronder gegevens over jouw gebruik van andere websites en apps. Het is daarbij irrelevant of je wel of niet bent geregistreerd of aangemeld. Facebook deelt de gecodeerde gegevens niet met derden of andere adverteerders en verwijdert de gecodeerde gegevens zodra het overeenstemmingsproces is voltooid. Facebook bewaakt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens door middel van technische en fysieke beveiliging van de Facebook-systemen waarop deze gegevens zijn opgeslagen. Deze beveiliging beschermt en waakt tegen onbedoelde of ongeautoriseerde toegang om te voorkomen van gebruiken, wijzigen of delen van gegevens. Facebook geeft geen toegang tot of informatie over de aangepaste doelgroep(en) aan derden of andere adverteerders, gebruikt de doelgroep(en) niet om deze aan informatie over onze gebruikers te koppelen, maakt geen profielen op basis van interesses en gebruikt deze doelgroep(en) niet op een andere manier dan voor het bieden van services, tenzij ze hiervoor onze toestemming hebben of hiertoe wettelijk verplicht zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor aangepaste doelgroepen op Facebook: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op jouw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij je graag door naar onze Cookieverklaring. Als je de website van Antonissen Development Group wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Antonissen Development Group verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:  

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Antonissen Development Group onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 • Recht op inzage/rectificatie/wissen van jouw persoonsgegevens

Bij bewijs van jouw identiteit als Gebruiker, beschik je over een recht om van Antonissen Development Group uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Antonissen Development Group jouw gegevens verwerkt, heef je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Antonissen Development Group hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@antonissen.com Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Antonissen Development Group. Antonissen Development Group zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Antonissen Development Group beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 • Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Antonissen Development Group nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

 • Wanneer Antonissen Development Group de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

 • Gedurende de periode die Antonissen Development Group nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Antonissen Development Group staakt hierna de verwerking van je persoonsgegevens, tenzij Antonissen Development Group dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar. Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Antonissen Development Group hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@antonissen.com.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Antonissen Development Group verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Antonissen Development Group hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@antonissen.com.

 • Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Antonissen Development Group bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Antonissen Development Group hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@antonissen.com