Wedstrijdreglement EK 2021

 

De EK-wedstrijd – wordt georganiseerd door Antonissen Development Group, Napelsstraat 8, 2000 Antwerpen. 

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnamevoorwaarden vast die erop van toepassing zijn. 

 

Antonissen Development Group kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden. 

 

 

Artikel 1 - Periode 

De wedstrijd loopt op Facebook, van 8 juni 2021 tot 25 juni 2021 om middernacht. Antonissen Development Group behoudt zich het recht voor de begin- of einddatum van de wedstrijd te wijzigen indien die later van start zou gaan of voortijdig zou worden beëindigd. 

 

Artikel 2 - Deelnemer 

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die woonachtig is in België, met uitzondering van alle rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers en/of personeelsleden/werknemers van Antonissen Development Group, van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan deze wedstrijd of betrokken is geweest bij de organisatie ervan, evenals de familieleden en de personen die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemen kan enkel op Facebook. Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting. 

 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. 

 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek Facebook account aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement. 

 

 

Artikel 3 - Misbruik 

Antonissen Development Group kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijden georganiseerd door Antonissen Development Group in geval van inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of bedrog. 

 

 

Artikel 4 – Winnaars 

In totaal wordt 1 winnaar - die minstens 18 jaar is aangeduid die een bon t.w.v. € 500 voor een etentje in het 2-sterrenrestaurant The Jane wint. 

 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Antonissen Development Group de toestemming om, zonder dat deze zij laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, hun namen, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Antonissen Development Group. 

 

 

Artikel 5 - Wedstrijdverloop 

Elke deelnemer moet de wedstrijdpost delen, de Facebookpagina liken en zich inschrijven op de nieuwsbrief via het bijbehorende leadformulier aan de wedstrijdpost. In dit leadformulier laten zij hun e-mailadres achter en vullen ze een schiftingsvraag in.  Door het achterlaten van deze gegevens zijnde e-mailadres en naam via het leadformulier wordt er door de deelnemer toestemming gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. De organisatie behoudt zich het recht om bij meerdere juiste antwoorden, met een onschuldige hand iemand te selecteren als winnaar. 

 

De gewonnen prijzen mogen niet worden overgedragen of ingewisseld tegen andere goederen, diensten of geld. 

 

De winnaars worden via mail verwittigd vanaf XX juni. Alle praktische informatie zal hen langs die weg bereiken. 

 

Facebook/Instagram ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid prijs 

Antonissen Development Group maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Antonissen Development Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. 

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. 

 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

 

Artikel 7 – Opschorting 

Antonissen Development Group behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment op te schorten en/of te annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, zonder dat de deelnemer of enige andere persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Als door een geval van overmacht of buiten de wil van Antonissen Development Group om, die laatste beslist de wedstrijd te annuleren, te onderbreken of uit te stellen, kan Antonissen Development Group in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. Antonissen Development Group kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen, van welke aard ook (bv. problemen met de internetverbinding). Antonissen Development Group behoudt zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten zonder dat vooraf te hoeven melden. Een gewone mededeling op antonissen.com volstaat. 

 

Artikel 8 - Klachten 

Klachten met betrekking tot deze wedstrijd moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van de wedstrijd per aangetekende post worden verzonden naar: Antonissen Development Group, Napelsstraat 8, 2000 Antwerpen. Klachten kunnen in geen enkel geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die na de hierboven vermelde termijn of niet schriftelijk worden ingediend, zullen niet worden behandeld. 

 

Het Belgische recht is van toepassing. Elk eventueel geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.